LOOKING FOR A MAN 1973 Mikhail Bogin JAKUB EROL POLISH POSTER.

Top 50 Polish Posters for English Language Films 4K UHD

Looking for a man 1973 mikhail bogin jakub erol polish poster original 1974 polish 23 inch x 31 1/4 inch poster for the 1973 mikhail bogin russian drama looking for a man (ishchu cheloveka), based on a story by agniya barto and starring ivan grigorievitch, oleg zhakov, valentina dmitrievna, rimma manukovskaya and lyudmila antonyuk.